Skip to content

Miljöpolicy

Miljöpolicy

Vi arbetar med att utveckla företaget och vår verksamhet så att vi minskar negativ påverkan på miljö och hälsa.

Detta skall vi uppfylla genom att;

Vi minskar kontinuerligt vår miljöpåverkan, med fokus på energi, kemikalie och transportområdet.

Vi höjer medvetandet kring miljöfrågor hos alla medarbetare och uppmuntrar dem till att ta hänsyn till vår miljö i det dagliga arbetet.

Vi organisera miljöarbetet så att det blir ett naturligt inslag i varje anställds dagliga arbete.

Vi strävar efter att använda miljömärkta produkter i vår verksamhet.

Vi håller oss i framkant vad gäller miljö och föreslå miljöriktiga material och metoder för våra kunder.

Vi ställer miljökrav på våra underentreprenörer och leverantörer och försöker tillsammans utveckla lösningar på miljöriktig teknik och
resurshushållning.

Vid inköp granska och utvärdera de tänkta materialens inverkan på miljön.

Vi minskar användningen av skadliga ämnen i vår verksamhet.

Vi säkerställer hanteringen av kemiska produkter.

Vi ökar återvinningsgraden av avfall.

Vi säkerställer att hantering av farligt avfall sker på ett säkert och miljöanpassat sätt.

Vi effektiviserar utnyttjandet av transporter.

Vårt miljöarbete ska ständigt förbättras.

Vi ska överträffa gällande lagar, förordningar och övriga bestämmelser.

054-85 06 50